Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

DLACZEGO WZORNICTWO?

Stowarzyszenie CTT podpisało z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku umowę o współpracy w zakresie promocji potencjału twórczego środowiska akademickiego. Twórcy porozumienia mieli na uwadze głównie współpracę z Wydziałem Architektury i Wzornictwa. Można zadać pytanie: dlaczego Centrum Transferu Technologii mające jako jeden ze swoich celów animację życia gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw zajmuje się promowaniem wzornictwa przemysłowego?

Kilka poniższych uwag powinno dać odpowiedź na wyżej postawione pytanie.

Polski użytkownik ma dostęp do towarów z całego świata. Stawia to rodzimych producentów - chcących sprzedawać swoje wyroby na polskim rynku - przed koniecznością sprostania tej konkurencji. To przejście do ekonomii rynkowej, którego doświadczamy, wymusza zmiany w organizacji procesu rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach.

Głównym problemem organizacji rozwoju nowego produktu jest koordynowanie możliwie wszystkich elementów mających wpływ na jego powstanie. Zmiana idei lub opracowanej technologii na wyrób rynkowy wymaga współdziałania twórcy pomysłu, producenta, technologów, konstruktorów, marketingu i oczywiście inwestora /nie zawsze tożsamego z producentem/. Jaką rolę w tym układzie pełni projektant wzornictwa? Można powiedzieć, że projektant wzornictwa jest po części rzecznikiem przyszłego użytkownika. Praca projektanta wzornictwa polega w znacznej części na dostosowaniu wyrobu do potrzeb użytkownika. Projektant nadaje wytworowi myśli technicznej te cechy, które czynią z niego produkt rynkowy. Są to między innymi cechy estetyczne wynikające z danych uzyskanych z badań marketingowych, cechy użytkowe wynikające z ergonomii oraz "życia" produktu - od jego wytworzenia do zniszczenia, cechy funkcjonalne wynikające z rozpoznanych potrzeb użytkownika.

Bardzo często projektant wzornictwa przemysłowego pełni rolę koordynatora procesu rozwoju nowego produktu. Nawet jeżeli tak nie jest, to skuteczne wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako czynnika kształtującego nowy produkt wymaga uczestniczenia projektanta w całym procesie jego powstawania, od podejmowania decyzji do oceny efektów wprowadzenia na rynek. Praca projektanta, mającego kontakt ze wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na powstawanie nowego produktu jest z założenia pracą generującą innowacje. Najczęściej dotyczą one samego wyrobu, niejednokrotnie jednak dotyczą również organizacji procesu produkcji lub samej "istoty" wyrobu.

Rola projektanta wzornictwa nie kończy się z chwilą wprowadzenia produktu na rynek. Zmieniające się potrzeby użytkownika, wprowadzanie nowych materiałów i technologii, zmusza producentów do ciągłej modyfikacji produktu, nawet jeżeli sama jego idea jest nadal możliwa do wykorzystania. Modyfikacje takie są częścią pracy projektanta wzornictwa.

Inwestowanie we wzornictwo jest bardzo rentowne, ponieważ koszt projektu wzorniczego stanowi zazwyczaj niewielki procent nakładów związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Dobre opracowanie wzornicze wyrobu zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Marek Średniawa
CCT Gdańsk

Innowacje techniczne i technologiczne dla MŚP

Pod takim tytułem Ministerstwo Gospodarki z Agencją Techniki i Technologii oraz lokalnymi władzami organizuje serię seminariów w różnych regionach Polski. Seminarium promocyjne z sesją ofertową dla regionu Wielkopolski rozpocznie się 28 października 1998 r. o godz. 10 w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 71b. Zgłoszenia uczestnictwa (bezpłatnego) proszę kierować pod tel. (61) 8780035 w. 187.


HTML Version by Piotr Rafalski