Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

FEMIRC w Polsce
Ośrodek Przekazu Innowacji w Polsce-
Członek Stowarzyszony Ośrodków Przekazu Innowacji Unii Europejskiej

Konsorcjum FEMIRC (Fellow Member to the Community Innovation Relay Centres in Poland) zostało utworzone jako inicjatywa instytucji działających w sferze nauki i technologii. Konsorcjum jest częściowo finansowane z programu INCO-COPERNICUS (Czwartego Programu Ramowego Unii Europejskiej).

Partnerami Konsorcjum są takie instytucje jak: wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii i inne podmioty zaangażowane w pośredniczenie między nauką i przemysłem. Partnerzy współpracują między sobą w ramach współpracy międzyregionalnej, współpracują z innymi wyższymi uczelniami, placówkami naukowymi oraz z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Istnieją też formy współpracy z Ośrodkami Przekazu Innowacji (IRC) w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Ośrodek Przekazu Innowacji afiliowany przy Bureau for International Research and Technology Cooperation (BIT) w Wiedniu jest ''Bliźniaczym Partnerem'' FEMIRC w Polsce, który udziela pomocy merytorycznej i organizacyjnej poprzez prowadzenie szkoleń oraz konsultacji.

Podstawowe zadania konsorcjum FEMIRC:

 • utworzenie infrastruktury ośrodków prowadzących aktywną obsługę informacyjną o programach badawczych i postępie technologicznym Unii Europejskiej,

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami polskimi i zagranicznymi,

 • ułatwianie uczestnictwa polskich organizacji w programach badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej,

 • informacja i promocja wyników prac naukowo-badawczych, szczególnie w zakresie nowych technologii,

 • pomoc w transferze i wdrażaniu nowych technologii i procesów innowacyjnych.

Działalność konsorcjum FEMIRC:

FEMIRC pomaga lokalnym firmom stać się firmami innowacyjnymi technologicznie, zdefiniować potrzeby i ustalić kontakty pomiędzy partnerami wdrażającymi nowe technologie;

 • promuje polskie innowacje w całej Europie za pomocą Europejskiej Sieci IRC,

 • wspomaga transfer technologii z instytucji naukowych do przemysłu (MŚP),

 • pomaga w pilotażowych realizacjach procesów innowacyjnych,

 • tworzy i udostępnia bazy danych,

 • świadczy specjalistyczne usługi dotyczące programów pomocowych Unii Europejskiej,

 • informuje o przedsięwzięciach naukowo-technologicznych i innowacyjnych w Unii Europejskiej,

 • korzysta z doświadczeń i udostępnia doświadczenia partnerów bliźniaczych z Unii;

 • pomaga w poszukiwaniu wsparcia finansowego przedsięwzięć innowacyjnych w MŚP,

 • wspomaga wykorzystanie Funduszu Pracy na wspieranie innowacyjnych MŚP jako instrumentu walki z bezrobociem,

 • wspiera współpracę regionalną i międzynarodową w zakresie transferu innowacji przygotowując Polskę do korzystania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Koordynator programu FEMIRC
Biuro Współpracy Europejskiej
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
femirc.fup@warman.com.pl


HTML Version by Piotr Rafalski