Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

POLSKA KONKURUJE Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Strategicznym celem Polski jest członkostwo w Unii Europejskiej. Integracja z UE służy przyspieszeniu rozwoju gospodarczego, modernizacji gospodarki i systemu prawnego, likwidacji luki rozwojowej dzielącej nasz kraj od innych państw europejskich.

Członkostwo Polski w UE wymaga dokonania znaczących dostosowań gospodarki i prawa. Fundusze UE już są w zasięgu naszej ręki. Nie należy dyskutować nad utratą nie przyznanych kwot, ale podjąć konstruktywne wysiłki w celu pełnego wykorzystania funduszy przyznanych Polsce. To nie będą pieniądze do podziału wg. rozdzielnika, ale przydzielanie grantów na konkretne programy innowacyjne:

 • na wsparcie badań naukowych,
 • na wdrażanie nowoczesnych technologii w MŚP ,
 • na finansowanie współpracy polskich i zagranicznych przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne,
 • finansowanie inwestycji dla ochrony środowiska.

Instytucją, która ma doświadczenie w finansowym wspieraniu działań innowacyjnych jest Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacja podejmuje działania wspierające reformę systemową sektora nauki i techniki, przygotowujące akces Polski do Unii Europejskiej oraz realizuje programy finansowane ze środków UE, a skierowane do małych i średnich firm. W 1993 r. na mocy umów między Rządem RP a Komisją Europejską powierzono Fundacji zadanie wprowadzania reform i postępu technologicznego w ramach programu PHARE Unii Europejskiej:

 • SCI-TECH (Reform Programme for the Science and Technology Sector in Poland) - program PHARE wspierający reformę systemową nauki i techniki,

 • CRIT (Cooperative Research in Information Technology) - celem tego programu jest rozwój badań w dziedzinie technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju współpracy z gospodarką.

Oprócz tego małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o subwencje w programie INCOME. Program ten (realizowany wspólnie z Polskim Bankiem Rozwoju S.A.) ma na celu wspieranie transferu technologii tak, aby inspirować środowiska naukowo-techniczne do wprowadzania polskiej myśli technicznej do gospodarki, a instytucje finansowe - do podejmowania ryzyka inwestowania w sektor zaawansowanych technologii oraz finansowanie wdrażania projektów innowacyjnych w gospodarce.

W tym roku zacznie funkcjonować nowy mechanizm finansowania rozwoju MŚP. Fundusz zwany Ravasio Facility będzie dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich dziesięciu państw kandydujących. Środki finansowe pochodzić będą z Komisji (za pośrednictwem programu Phare UE), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) który finansuje inwestycje UE oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Finansowanie przyjmie kilka form dotacji (ze środków programu Phare), kredytów komercyjnych (EBI) oraz udziału kapitałowego (EBI i EBOiR), oraz za pośrednictwem funduszy kapitału wysokiego ryzyka, zakładanych w krajach kandydujących. Towarzyszyć mu będzie pomoc techniczna.

Konsorcjum OTI propaguje te. Programy w sektorze nauki i gospodarki. Ze strony państw i przedsiębiorstw UE pojawia się wiele ofert innowacyjnych i kooperacyjnych. Niestety, dotychczas polski przemysł nie wykorzystał w pełni wsparcia UE, ponieważ istnieje wiele barier natury prawnej i technicznej i to po naszej stronie.

Ostrożność polskich przedsiębiorców i obawy przed przystąpieniem do międzynarodowych spółek czy projektów innowacyjnych są uzasadnione wieloma względami:

 • małe kapitały własne MŚP,
 • trudności prawne,
 • niestabilność rynku,
 • niska jakość produkcji i stare parki maszynowe,
 • niedoinformowanie przedstawicieli gospodarki oraz niskie umiejętności marketingowe i negocjacyjne,

 • utrzymanie się na rynku i bieżące problemy wymagają dużych nakładów czasowych, dlatego niewiele zarządów MŚP zajmuje się długofalową strategią rozwoju.

Z doświadczenia ECTI wynika, że w procesie przygotowania do integracji należy szybciej pokonywać bariery technologiczne i świadomościowe w polskiej gospodarce, a więc:

 • organizować ośrodki informacyjne i konsultacyjne,
 • organizować szkolenia (kursy, konferencje, seminaria), na których przedstawiciele sfery gospodarczej zapoznają się z problemami integracyjnymi,

 • uświadamiać konieczność innowacji w zarządzaniu i produkcji,
 • uregulować i uprościć przepisy dotyczące działalności gospodarczej,

 • informować o metodach transferu innowacji, zasadach szybkiej wymiany informacji (komputeryzacja), metodach badania rynku, konieczności opracowania strategii rozwoju firmy, zasadach kształtowania kretywności i elastyczności firmy.

Działaniem bardzo pomocnym w rozwoju i konkurencyjności MŚP byłoby powołanie komisji, która po dokładnej analizie warunków prawnych i ekonomicznych opracowałaby poradnik dla MŚP z dokładnym określeniem kryteriów ubiegania się o wsparcie finansowe UE. Poradnik wydany w dużym nakładzie nie powinien zawierać globalnych analiz, ale krótkie i proste porady określające warunki prawne, ekonomiczne i technologiczne.

Iwona Malmur
ECTI Tczew


HTML Version by Piotr Rafalski