Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej przy Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzona jest działalność związana z ochroną własności intelektualnej.

Własnością intelektualną określa się prawa chroniące dobra niematerialne. Dobra niematerialne są produktem myśli ludzkiej, artykułowanym lub materializowanym w różnej formie.

Ochrona własności intelektualnej obejmuje:

 • ochronę własności przemysłowej,
 • wdrożenia,
 • opracowywanie umów licencyjnych,
 • badania patentowe.

Ośrodek Informacji Patentowej prowadzi działalność w zakresie obsługi procedur zgłaszania i ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów zdobniczych oraz w zakresie udostępniania informacji patentowej. Informacja patentowa gromadzona jest w postaci literatury patentowej, komputerowych baz danych, baz danych na CD oraz dostępna jest poprzez INTERNET.

Każdy pracownik nauki przystępując do pracy nad nowym problemem badawczym powinien dokonać badań literaturowych (patentowych) w interesującej go dziedzinie nauki i techniki. Najczęściej badania literaturowe prowadzone są na podstawie prac naukowych, artykułów i komunikatów z prac badawczych. W badaniach należy również uwzględnić literaturę patentową.

Posiadamy następujące zbiory literatury patentowej:

 • Opisy patentowe - od 1970 roku,
 • Wiadomości Urzędu Patentowego - od 1969 roku,
 • Biuletyn Urzędu Patentowego - od 1973 roku,
 • Informacje Urzędu Patentowego,
 • Wykaz wzorów użytkowych,
 • Wykaz patentów na wynalazki,
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (edycja VI).

Odpowiednia do tego typu poszukiwań jest polska baza patentów "POLPAT" uwzględniająca polskie patenty od roku 1975, aktualizowana co kwartał.

Posiadamy również bazy patentowe na CD:

 • ESPACE PRECES (pełne teksty opisów patentowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej od 1993 r.)

 • ESPACE BULLETIN (dane bibliograficzne i informacje o stanie prawnym wszystkich dokumentów zgłoszonych w EUP od 1978 r.)

 • ESPACE ACCESS-A (dane bibliograficzne zgłoszeń wniesionych do EUP od roku 1978 i do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej zgłoszenia PCT od 1988 r.)

 • ACCESS EUROPE (dane bibliograficzne związane ze zgłoszeniami z Belgii, Szwajcarii, Luksemburga, Holandii i Wielkiej Brytanii od 1980 do 1998)

 • TRACES (baza znaków towarowych z Centralnej i Wschodniej Europy od 1996 r.)

Zbiory patentowe udostępniane są w Czytelni Czasopism Norm i Patentów lub w Dziale Nauki. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9-tej do 18-tej, w soboty od godz. 9 do 13, Dział Nauki - od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

W Czytelni Czasopism Norm i Patentów i Dziale Nauki umieszczone są stanowiska komputerowe, podłączone do sieci INTERNET, gdzie użytkownicy mają możliwość korzystania z bibliograficznych baz na CD oraz z baz dostępnych poprzez INTERNET np.: U.S. Patent Bibliographic Database i pełnotekstowych np.: Patent Server IBM.

Użytkownikami Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej są pracownicy naukowi, studenci, rzecznicy patentowi oraz pracownicy zakładów pracy w regionie.

Małgorzata Anforowicz
UTA Bydgoszcz

Analiza rynku transferu technologii w krajach zachodnich w latach 1986-1995 wykazuje potrojenie dochodów z licencji. Dane strategiczne podają wpływy i koszty transferu według "usług" technologicznych, obejmujących patenty i licencje, rezultaty działalności badawczo-rozwojowej, usługi inżynierskie, softwarowe. Cechą charakterystyczną większości krajów jest przewaga kosztów zakupu licencji nad wpływami ze sprzedaży własnych licencji. Duże rezerwy możliwości sprzedaży licencji nowej techniki tkwią w przemyśle obronnym byłych krajów gospodarki planowej, który był w znacznym stopniu izolowany w transferze technologii od przemysłu cywilnego.

Mieczysław Dworczyk
Wydział Inżynierii Produkcji P.W.

Z inicjatywy Uniwersytetu w Kaiserslautern studenci Wydziału Inżynierii Produkcji mogli przez tydzień wykonywać za pomocą Internetu oraz kamery i mikrofonu ćwiczenie laboratoryjne z programu studiów swoich niemieckich kolegów. W ćwiczeniu tym uczestniczyli również studenci z Politechniki w Helsinkach i Szkoły Inżynierskiej w Metzu (Francja). Odrabiana lekcja miała tytuł "Budowa Fabryki Samochodów".


HTML Version by Piotr Rafalski