Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

STOWARZYSZENIE POLSKI Z 5 PROGRAMEM RAMOWYM

24 lipca Komisja Europejska wystąpiła oficjalnie do Rady Ministrów UE o mandat upoważniający do negocjacji z Polską i innymi krajami Środkowej i Wschodniej Europy w sprawie stowarzyszenia tych krajów z 5 Programem Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego na lata 1998-2002. Kraje stowarzyszone będą wpłacać składkę do budżetu 5PR, a w zamian ich instytuty badawcze, uniwersytety i jednostki przemysłowe będą mogły uczestniczyć w programie na prawie takich samych prawach jak jednostki z krajów UE.

Dotyczy to także pełnego finansowania badań. Stowarzyszenie z 5PR jest postrzegane jako jeden z instrumentów strategii preakcesyjnej, przyspieszający integrację z naukową i techniczną wspólnotą na szczeblu europejskim. Następujące kraje zgłosiły chęć uczestnictwa w 5PR: Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Cypr. Składka członkowska dla tych krajów zostanie najprawdopodobniej zredukowana (40% w pierwszym roku, 60%, 80% i 100% w kolejnych latach). Rozważane jest też pokrycie części zobowiązań z funduszu Phare.

Warunkiem sukcesu integracji nowych członków z programem będzie optymalne upowszechnienie i uświadomienie nowych możliwości zarówno w krajach kandydackich jak i UE. Komisja Europejska planuje szereg konferencji i szkoleń, przygotowanie specjalnych broszur i informowanie poprzez Internet. Również i sieć FEMIRC/OTI postanowiła wesprzeć te działania poprzez organizację ciągłych warsztatów "Jak uzyskać grant badawczy z KE". Warsztaty, oprócz informowania o 5PR, koncentrować się będą na praktycznym szkoleniu jak przygotować się do udziału w 5PR i w jaki sposób sporządzić wniosek projektowy.

Program Warsztatów obejmuje następujące tematy:

  • Programy badawcze dostępne dla partnerów polskich:

  • 5 - ty Program Ramowy (założenia, cele, programy tematyczne, programy horyzontalne, informacje praktyczne)

  • Przygotowania do uczestnictwa.

  • Podejście strukturalizacji logicznej w przygotowaniu projektu.

  • Przygotowanie wniosku.

  • Sieci informacyjne.

  • Bazy danych

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa.

  • Konsultacje, dyskusja.

Warsztaty odbywać się będą w różnych miastach. Możemy też zorganizować specjalne szkolenia w Państwa Instytucji.

Andrzej Siemaszko
Centrum Transferu Innowacji IPPT PAN
www.ippt.gov.pl/oti/d.szkol/szkol.html


HTML Version by Piotr Rafalski