Wynalazek to jeszcze nie innowacja

Przedstawiamy niektóre z sieci: DENTOT

Polska konkuruje z Unią Europejską

Agencja Techniki I Technologii

Park nauki Sophia-Antipolis 1998

FEMIRC w Polsce

Warszawski inkubator

Gdańskie Centrum Transferu Technologii nareszcie we własnej siedzibie w Oliwie

Dlaczego wzornictwo?

SCI-TECH II

Wirtualne prototypowanie systemem ADINA

Kontrasty i technologia transportu

Trójwymiarowa suwmiarka

Nauka dla pokoju nowy program NATO

Nowa idea gigantów przemysłowych

II Festiwal Nauki

Sensoryka i elektronika ułatwia demontaż

Polskie technologie w Londynie

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - IOS

Przedstawiamy polskie jednostki badawczo - rozwojowe - OBROIUS

Stowarzyszenie polski z 5 programem ramowym

Central Poland Fund

Ochrona własności intelektualnej

Nowe technologie

Nowy atrakcyjny kierunek studiów

Polski inżynier w Europie

Wspieranie MŚP w Niemczech Wschodnich

Oferty IRC

Seminaria i konferncje

Permamentne szkolenia

Usługi dla firm

Refleksje po tempusie

PRZEDSTAWIAMY POLSKIE JEDNOSTKI BADAWCZO - ROZWOJOWE
OBROIUS

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu jest jedną z priorytetowych placówek badawczo-rozwojowych w Polsce, która od 1969 roku prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie dokładnej i bardzo dokładnej wykańczającej obróbki skrawaniem zapewniającej wysoką jakość wyrobów.

Prace badawczo-rozwojowe Ośrodka koncentrują się głównie na:

  • projektowaniu, wykonawstwie oraz badaniu obrabiarek i urządzeń specjalnych do precyzyjnej obróbki wykańczającej (szlifierek, dogładzarek, przeciągarek, frezarek, tokarek, itp.)

  • opracowaniu wraz z wdrażaniem nowoczesnych technologii szlifowania i dogładzania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni walcowych, płaskich oraz sferycznych

  • prowadzeniu badań odbiorczych jakości części maszyn, w tym łożysk tocznych, w akredytowanym przez PCBC i DAP Laboratorium Badawczym

  • opracowaniu i wdrażaniu systemów statystycznej kontroli jakości (SPC) z zastosowaniem techniki komputerowej.

OBROiUS ma duże doświadczenie w zakresie transferu technologii, realizując prace naukowo-badawcze dla krajowego przemysłu łożyskowego, motoryzacyjnego, hutniczego, papierniczego (projekty celowe). Współpracuje także z zagranicznymi jednostkami naukowymi, m.in. poprzez aktywny udział we wspólnych projektach realizowanych w ramach programów naukowo-badawczych Unii Europejskiej (Copernicus, Inco-Copernicus, Leonardo Da Vinci).

Laboratorium, realizujące cele polityki jakości, po odpowiednim przygotowaniu otrzymało w 1996 roku certyfikat akredytacji Nr L 95/1/96 przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Na bazie tej akredytacji, w ramach europejskiego projektu AMOS realizowanego przez Federalny Instytut Badania i Kontroli Materiałów (BAM Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung) w Berlinie, nowoczesne Laboratorium Badawcze Ośrodka jako pierwsze w kraju uzyskało niemiecką akredytację Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH DAP-P-03.140-00-97-01, co jest wyrazem międzynarodowego uznania jego kompetencji. Umożliwia to świadczenie usług przez Laboratorium Badawcze OBROiUS firmom na terenie Niemiec.

OBROiUS dysponuje nowo wybudowanymi obiektami o powierzchni ponad 4.700 m2, połączonymi lokalną siecią komputerową podłączoną do sieci miejskiej POZMAN, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz unikalną aparaturą badawczą i pomiarową.

Na bazie Ośrodka, jako zakładu modelowego, przy współudziale Instytutów Politechniki Poznańskiej: Technologii Mechanicznej, Informatyki, Inżynierii Zarządzania oraz Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, utworzone zostało w 1997 roku Centrum Transferu Technologii, które uzyskało akredytację Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu INCOME.

W CTT prowadzona jest działalność:

  • wspierająca współpracę pomiędzy podmiotami gospodarczymi a jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi

  • komercjalizacji wyników badań z obszarów nauki do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm (MŚP)

  • przygotowująca wspólne projekty badawczo-rozwojowe krajowe i w ramach programów UE.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

W zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań, CTT aktywnie współpracuje z instytucjami ogólnokrajowymi: Komitetem Badań Naukowych, Ministerstwem Gospodarki, Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, Ośrodkiem Przekazu Innowacji FEMIRC, Agencją Techniki i Technologii.

Cieszymy się poparciem Wojewody Poznańskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz Urzędu Miejskiego wraz z Wydziałem Zatrudnienia, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe POZMAN, Wielkopolskiego Banku Kredytowego.

Edmund Weiss


HTML Version by Piotr Rafalski