25.05.2018.
 
 
Program i regulamin PROJ.CZ.MASZ dla WIM

Program zajęć z przedmiotu PROJEKTOWANIE CZĘŚCI MASZYN  dla grup

WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ – sem. IV

13

Konstrukcja obudowy c.d. Zatwierdzenie rysunku zestawieniowego i specyfikacji do ostatecznego wykonania.

Wykonanie ostatecznej wersji projektu.

14

Oddanie projektu przekładnia zębata. Pytania kontrolne. Ocena.

 

15

Zaliczenie przedmiotu.

 

Literatura:

1.      BARANOWSKI A.:  Podstawy Konstrukcji Maszyn – zbiór zadań, wyd. PW,  Warszawa 1978

2.      DZIAMA A, MICHNIEWICZ M, NIEDŹWIEDZKI A.: Przekładnie zębate. PWN, Warszawa. 1995

3.      JUCHNIKOWSKI W., ŻÓŁTOWSKI J.: Podstawy Konstrukcji Maszyn - pomoce do projektowania z atlasem wyd. PW. 1999

4.      KURMAZ L. W.: Podstawy Konstrukcji Maszyn- Projektowanie, PWN, Warszawa 1990

5.      MOSZYŃSKI W.: Wykład elementów maszyn – cz. I,II,III, PWT, Warszawa 1955

6.      NIEGODZIŃSKI T.: Wzory , wykresy i tablice wytrzymałościowe, PWN, Warszawa 1973

7.      WITKOWSKI J.: Zbiór zadań projektowych z podstaw konstrukcji maszyn, wyd. PW, Warszawa 1990

Warszawa 1.10.2006r.                                                  Kierownik laboratorium

                                                                                          mgr inż. Julian Sawicki

Wzór wpisu do indeksu przedmiotu Projektowanie Części Maszyn

Imię i nazwisko prowadzącego

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

 

 

 W        L

 

Projektowanie Części Maszyn

-           2

Regulamin Laboratorium Projektowania Części Maszyn

Dla Wydziału Inżynierii Materiałowej

     Postanowienia ogólne.

1.        Laboratorium Projektowania Części  Maszyn polega na wykonaniu dwóch semestralnych projektów zadanej konstrukcji (dokumentacji rysunkowej i obliczeniowej) zgodnie z wydanym tematem zadana.

2.        Laboratorium odbywa się w Kreślarniach i Pracowniach komputerowych.

3.        Szczegółowy harmonogram zajęć Laboratorium Projektowania Części Maszyn podany jest w załączniku do regulaminu

4.        Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności lub brak postępów w pracy (nieoddanie projektów w terminie) mogą być podstawą do skreślenia z listy odrabiających zajęcia Laboratorium Projektowania Części Maszyn.

5.        Na zajęciach projektowych studenci powinni posiadać podstawowe przybory kreślarskie, kalkulator, arkusze A4 w kratkę (obliczenia) i arkusze papieru gładkiego (A2)

      do wykonywania rysunków.      .

6.        Postępy w projektowaniu potwierdzane są przez prowadzącego parafami stawianymi

      na arkuszach obliczeń i rysunków.

7.        Podczas projektowania oprócz pracy na zajęciach niezbędna jest praca własna

8.        Następny temat projektu będzie wydany po złożeniu poprzedniego do oceny.

9.        Wpisu oceny zaliczenia Laboratorium Projektowania Części Maszyn dokonuje kierownik Laboratorium w terminie określonym w harmonogramie.

      Wzór wpisu przedmiotu do indeksu wywieszony jest w gablocie kierunku studiów.

10.   Ocena końcowa zaliczenia Laboratorium Projektowania Części Maszyn wystawiana jest na podstawie ocen projektów i kolokwiów przewidzianych w harmonogramie, przy czym oceny składowe muszą być pozytywne.

11.   W przypadku powtarzania przedmiotu nie będą przepisywane oceny cząstkowe uzyskane w poprzednich semestrach.

Postanowienia szczegółowe.

1.     Zajęcia projektowe Laboratorium Projektowania Części  Maszyn realizowane są sukcesywnie poprzez rozwiązywanie zadania, tj. – obliczenia oraz rysunki wstępne (brudnopisy). W dokumentacji rysunkowej dokonywane są podczas zajęć zmiany i korekty w uzgodnieniu z prowadzącym. Na rysunkach stawiane są parafy. Po akceptacji projektu wstępnego przez prowadzącego zajęcia, student wykonuje projekt końcowy do oceny.

2.     Przedstawiony do oceny projekt musi zawierać:

a)       Obliczenia pisane jednostronnie odręcznie lub komputerowo na papierze kratkowanym formatu A4.

-           stronę tytułową wg wzorca wywieszonego w gablocie,

-           temat projektu wydany przez prowadzącego,

-           spis treści,

-           kolejne, numerowane na górze strony obliczeń muszą mieć marginesy po 25 [mm]. Lewy margines służy do wpisywania danych, prawy do wpisywania wielkości przyjętych do konstrukcji. Środkowa część arkusza służy do umieszczenia wzorów obliczeniowych z podstawionymi wielkościami i niezbędnych szkiców. Ostatnia strona „Załączniki”.

b)       Rysunki konstrukcyjne wykonane na papierze gładkim w podziałce 1:1

na znormalizowanych formatach, zgodnie z zasadami Rysunku Technicznego Maszynowego.

-           rysunek konstrukcyjny zestawieniowy,

-           rysunki wykonawcze wyznaczonych detali,

-           technika wykonywania rysunków (ręczna, komputerowa) uzgodniona z prowadzącym zajęcia.

c)       Brudnopisy rysunków i obliczeń (projekt wstępny) muszą mieć co najmniej trzy parafy potwierdzające postępy w pracy. Rysunki wstępne (brudnopisy) muszą być dołączone

      do oddawanego projektu.

d)       Ocena projektu jest wystawiana na podstawie złożonej pracy, rozmowy z prowadzącym, w której projektujący uzasadni zastosowany sposób rozwiązania zadania.

Warszawa 1.10.2002                                                                  Kierownik Zakładu

                                                                                                            Prof. dr hab. inż. K. Skalski

(Wzór strony tytułowej projektu)

Politechnika Warszawska

Instytut Mechaniki i Konstrukcji

Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

TYTUŁ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Pracę wykonał:                                                                   Prowadzący:

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      . . . . . . . . . . . . . . . .

   Grupa       . . . . . . . .

   Wydział   . . . . . . . .

   Rok akademicki   . . . . . / . . . . .

  

Warszawa, data wykonania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Tematyka ćwiczeń

Praca własna w domu

1

Wydanie tematu projektu(podnośnik jednośrubowy). Omówienie zasady działania. Określenie długości do obliczeń na wyboczenie śruby. Przyjęcie współczynnika bezpieczeństwa. Dobór materiału na śrubę i nakrętkę. Wykonanie obliczeń śruby i nakrętki (przyjęcie śruby, określenie wysokości i powierzchni podparcia nakrętki). Wykonanie wstępnego szkicu śruby i nakrętki.

Dokończenie obliczeń i szkicu.

2

Obliczenie momentu Ms .Zaprojektowanie górnego zakończenia śruba – korona. Obliczenie momentu tarcia Mt.

Dokończenie obliczeń i szkicu.

3

Przyjęcie sposobu zamocowania nakrętki w korpusie. Zabezpieczenie śruby roboczej przed wykręceniem. Ustalenie sposobu wykonania korpusu. Wykonanie szkicu korpusu i podstawy, oraz niezbędnych obliczeń.  

Dokończenie obliczeń i szkicu.

4

Obliczenia i konstrukcja napędu. Dokończenie szkicu rysunku złożeniowego. Omówienie zasad wypełniania tabelki na rysunku złożeniowym.

Dokończenie obliczeń i szkicu. Wykonanie specyfikacji części.

5

Zatwierdzenie  rysunku złożeniowego do wykonania w Auto Cad. Wydanie dwóch detali do opracowania rysunków wykonawczych.

Wykonanie szkicu rysunków wykonawczych 2 detali.

6

Konsultacja rysunków wykonawczych.

Wykonanie ostatecznej wersji projektu do oddania

7

Oddanie projektu podnośnika śrubowego. Pytania kontrolne. Ocena. Wydanie tematu drugiego projektu (przekładnia zębata). Wytyczne do przygotowania danych do obliczeń komputerowych

Przygotowanie danych do obliczeń komputerowych wieńców zębatych (dobór materiałów na koła i odpowiednich współczynników obliczeniowych).

8

Weryfikacja danych do obliczeń komputerowych wieńców zębatych. Komputerowe obliczenia kół zębatych Prezentacja rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonanie szkicu współpracujących  kół zębatych projektowanej przekładni.

Dokończenie obliczeń i szkicu.

9

Określenie miejsc położenia podpór wałów i sporządzenie schematów do obliczenia wałów czopy końcowe, średnice pod łożyska, zamocowanie kół, uszczelnienia). Wstępne zaprojektowanie wałów. Obliczenie i dobór wpustów.

 

10

Komputerowe obliczenia wałów i określenie strzałki ugięcia. Ustalenie ostatecznego ukształtowania wałów.

Dokończenie obliczeń i szkicu.

11

Obliczenia i dobór łożysk.

Dokończenie obliczeń i szkicu.

12

Konstrukcja obudowy przekładni (2 rzuty).

Dokończenie obliczeń i szkicu. Przygotowanie specyfikacji części.


 
 
Top! Top!