STRONA GŁÓWNA arrow DYDAKTYKA arrow Organizacja zajęć
17.12.2018.
 
 
Program i regulamin przedmiotu PREMA-L dla grup WYDZIAŁU Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 
Program laboratorium
Projektowanie Elementów Maszyn Laboratorium PREMA-L (L30)
Kierunek Zarządzanie i Marketing
grupy: ZF-(41,42), ZS-41, ZP-(41,42), ZT-41.  


Student w semestrze zalicza trzy kolokwia i jeden projekt:
  1. kolokwium pierwsze to zadania z nitów lub ze spawów,
  2. kolokwium drugie to zadania z połączeń gwintowych,
  3. kolokwium trzecie to zadania z przesunięć zarysów kół zębatych  lub sił międzyzębnych,
  4. projekt z podnośnika teleskopowego, sumowego lub różnicowego, narysowanie rysunku złożeniowego i  wykonawczego dwóch lub trzech elementów wybranych z zaprojektowanego urządzenia w AutoCAD’zie
  Projekt student
  oddaje w formie zszytej (zbindowanej) z wydrukowanymi rysunkami złożeniowymi, wykonawczymi i dyskietką z wszystkimi  rysunkami podnośnika. Pierwsza strona wygląda tak jak wzór wywieszony w gablocie oraz
  zamieszczony w internecie pod adresem www.wip.pw.edu.pl/kmib. (Pod adresem tym znajdują się również inne istotne informacje dla studentów). Drugą stronę stanowi wydany temat, a kolejnymi muszą być: spis treści i obliczenia. Obliczenia mogą być w formie
  ręcznego zapisu lub wydrukowanego
  (preferowane) z uwzględnieniem lewego marginesu na dane i prawego na wyniki.

Harmonogram laboratorium:

1.        Rozdanie tematów projektów i omówienie programów komputerowych z zakresu podnośników. (Zb.Nita,W.Jaszczuk)
2.        Rozwiązywanie zadań z połączeń nitowych i połączeń spawanych. ( godz.10.15 -12.00  J.Zimmerman / P.Kania, godz. 14.15-16.00 P.Kania / R.Grygoruk)
3.        Kolokwium z zadań z połączeń nitowych lub spawanych-1 godz., projektowanie – obliczenia komputerowe
4.        Projektowanie – kontynuacja obliczeń komputerowych
5.        Projektowanie – wstępne rozwiązanie, kontynuowanie obliczeń komp.
6.        Projektowanie -1godz. Rozwiązywanie zadań z połączeń gwintowych-1godz., (godz. 11.15-12.00  R.Grygoruk, godz. 15.15-16.00   W.Jaszczuk)
7.        Projektowanie -1godz. Kolokwium z zadań z połączeń gwintowych – 1godz.
8.        Projektowanie
9.        Projektowanie
10.   Rozwiązywanie zadań z przesunięć zarysów kół zębatych i sił międzyzębnych.  (godz. 10.15-12.00   P.Borkowski  /  A.Podlecki, godz. 14.15-16.00   A.Brewiński / J.Plewicki)
11.   Projektowanie -1godz. Kolokwium z zadań na przesunięcia zarysów lub siły międzyzębne -1godz.
12.   Projektowanie – wyznaczenie elementów do detalowania (3 elementy)
13.   Projektowanie
14.   Kolokwia poprawkowe (dopuszczenie- max 2 niezaliczone kolokwia)
15.   Oddawanie projektów – wystawianie ocen końcowych                            

Kierownik laboratorium                              mgr inż. Waldemar Jaszczuk


REGULAMIN

Zajęć laboratoryjnych z

Projektowania Elementów Maszyn PREMA-L

dla grup kierunku Zarządzanie i Marketing sem. IV

1.      Zajęcia odbywają się w cyklu 15 spotkań 2-godzinnych.

2.      W trakcie spotkań odbywają się zajęcia rachunkowe (rozwiązywanie zadań), projektowe i kolokwia.

3.      Kolokwia poprawkowe (można poprawiać tylko raz i maksimum dwa niezaliczone kolokwia) odbędą się na przedostatnich zajęciach w kolokwium zbiorczym, wszystkie w ciągu dwóch godzin laboratorium.

4.      Zajęcia są obowiązkowe- każdorazowo będzie sprawdzana obecność przez prowadzącego zajęcia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na trzech zajęciach jak i drastyczne opóźnienie w realizacji projektu upoważnia prowadzącego do przedterminowego niezaliczenia studentowi laboratorium.

5.      Harmonogram zajęć z Projektowania Elementów Maszyn oraz przydział studentów do poszczególnych podgrup studenckich i nazwiska prowadzących poszczególne podgrupy wywieszone są w gablocie PREMA-L, PNOWY na trzecim piętrze przed pok.nr 319, 320.

6.      Na pierwszych zajęciach student otrzymuje temat projektu mechanizm śrubowy – podnośnik, który oddaje najpóźniej na ostatnich zajęciach t.j. 15.06.2007r.

7.      Na projekt składają się:

a.      obliczenia wykonywane na komputerze z wykorzystaniem specjalnych programów lub wykonywane ręcznie czytelnym pismem na arkuszach A4 z marginesami po prawej i lewej stronie obliczeń. Z lewej strony mają być wypisane dane , a z prawej wyniki z uwzględnieniem jednostek.

b.  Rysunki podnośnika wykonane w 2 lub 3 rzutach z przekrojami ukazującymi elementy wewnątrz podnośnika w podz. 1:1 i tabelką z pełną specyfikacją części podnośnika oraz 2 lub 3 rysunki wykonawcze wyselekcjonowanych przez prowadzącego części. Rysunki powinny być wykonane tuszem z zachowaniem grubości linii lub wyplotowane z Auto CAD’a.

c. Projekt powinien  posiadać estetyczną formę końcową z kartą tytułową (wzór podany w internecie pod adresem www.wip.pw.edu.pl/kmib), arkuszem wydanego tematu (zagubienie arkusza tematu spowoduje wydanie nowego, innego tematu z innego rodzaju podnośnika), obliczeniami i rysunkami .

8.   W indeksie student wpisuje jako prowadzącego laboratorium Kierownika Laboratorium mgr inż. Waldemara Jaszczuka

Uwaga:

1. Rysunki wyplotowane z Auto CAD’a  w podz 1:1 powinny być złożone do formatu A4 i wpięte w pracę bezpośrednio lub w koszulkach.

2. W przypadku nie zaliczenia przedmiotu, w roku następnym należy odrabiać ponownie cały cykl laboratorium. Nie ma przepisywania cząstkowych ocen, a temat projektu musi być z innego rodzaju podnośnika niż w roku poprzednim.

 

  Kierownik laboratorium mgr inż. Waldemar Jaszczuk

 
 
Top! Top!