11.12.2018.
 
 
Imię i nazwisko:Wojciech Pasternak
Adres, e-mail:wojtpast@poczta.onet.pl         
Stanowisko:St.wykładowca
Wykształcenie: Dyplom mgr inż. na Wydz. Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa – projekt lekkiego samolotu rolniczego.
Stopnie i tytuły naukowe:Mgr inż.
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:Doświadczenia zawodowe przed podjęciem pracy na Politechnice Warszawskiej:
·         1966r.-1968r.- PLL-LOT- mistrz, później kierownik zmiany Wydziału Okresowej Obsługi Samolotów. Ukończone szkolenia, zdany egzamin i uzyskana międzynarodowa licencja mechanika obsługi naziemnej samolotów w specjalnościach płatowce i silniki.
·         1968r. PHZ „Remex” – rzeczoznawca branży metalowo-elektrycznej.
·         1969r.-Biuro konstrukcyjne maszyn przemysłu spżywczego „Spomasz”.Konstruktor, później starszy konstruktor. Samodzielne projekty maszyn przemysłu przetwórstwa mięsnego, skierowane do produkcji i użytkowane w zakładach.
·         1969r.- 1973r. Biuro kostrukcyjne Zakładów Produkcji i Remontów Maszyn Poligraficznych przy RSW Prasa-Książka-Ruch. Starszy konstruktor ,z-ca Głównego Konstruktora, Główny Konstruktor- kierownik biura. Samodzielne projekty wielu nowych maszyn i urządzeń, kierowanie zespołem kostruktorów, sprawdzanie projektów kierowanych do wykonania. Nadzory nad remontami generalnymi maszyn poligraficznych oraz ich modernizacją. /Większość rysunków złożeniowych używanych  do nauki zapisu konstrukcji w Naszym Zespole Dydaktycznym pochodzi z w/w biura./
·         1973r.roczna praca w biurze konstrukcyjnym zakładów PLAMAG w Niemczech jako samodzielny konstruktor./Zakłady PLAMAG produkowały maszyny rotacyjne do druku wielkonakładowych dzienników/. 

Praca na Politechnice Warszawskij
w Instytucie Mechaniki Technicznej ,później  Instytucie Mechaniki i Konstrukcji:
St. asystent, wykładowca , st. wykładowca w zespole dydaktycznym Podstaw Konstrukcji Maszyn i Rysunku Technicznego.    W okresie 1980-1989 Kierownik  Przedmiotu Rysunek Techniczny.W tym czasie opracowanie kilku  kolejnych programów nauczania Rysunku Technicznego na Wydz. M.T. i Imż. Mat. , zaopatrzenie modelarni w nowe modele , wprowadzenie nowych rysunków złożeniowych. Opracowanie programu i przygotowanie Zespołu  do podjęcia zajęć z Geometrii Wykreślnej.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:Podstawy Konstrukcji Maszyn – projektowanieZapis Konstrukcji ,Grafika Inżynierska.
Nagrody i wyróżnieniaKilkakrotnie nagrody Dyrektora Instytutu za pracę dydaktyczną. W czasie pracy w biurze konstrukcyjnym zgłoszonych i wdrożonych wiele wniosków racjonalizatorskich.
Ważniejsze osiągnięcia zawodowe:W okresie pracy w przemyśle podano wyżej.W okresie pracy na P.W. w zespole prof. Wilczyńskiego zaprojektowane stanowisko do badań wytrzymałościowych naczyń cienkościennych. W zespole doc. Białka zaprojektowanie rodziny głowic do automatycznego gwintowania otworów z zabezpieczeniami przeciw łamaniu gwintowników , urządzenie do automatycznego podawania nakrętek do zgrzewania dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego.
Wybrane prace naukowo-badawcze, projektowo-konstrukcyjne i organizacyjne 
Wybrane publikacje: 
Języki     

Niemiecki dobrze.

Zainteresowania:    Zainteresowania pozazawodowe: żeglarstwo , narciarstwo, turystyka rowerowa
 
 
Top! Top!