23.01.2019.
 
 
Program i regulmin zajęć z przedmiotu GRAFIKA INŻYNIERSKA dla grup WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PDF Drukuj Email

 

L.p.Tematyka ćwiczeńPraca własna w domu
1Wykonanie rysunku wykonawczego detalu nr 5 (korpus o większym stopniu trudności – 3 rzuty) 
2Wykonanie rysunku wykonawczego detalu nr 5 c.d.Opanowanie materiału z rozdziału 15 (T.Dobrzański-Rysunek techniczny maszynowy).
3Wykończenie i ocena  detalu nr 5. Wydanie arkuszy złożeniowych, omówienie i wyznaczenie 2 części do detalowania  
4Rysowanie szkiców wykonawczych ze złożenia 
5Rysowanie szkiców wykonawczych ze złożenia. Wyznaczenie detalu do wykonania w aksonometrii.Opanowanie materiału z rozdziału 17 (T.Dobrzański - Rysunek techniczny maszynowy).
6

Wykonanie detalu w aksonometrii Ocena detali z rys złożeniowego i wykonanego w aksonometrii

 
7 Sprawdzian wykonanie rysunku wykonawczego części z rysunku złożeniowego  
8Omówienie edytora AutoCad. Praktyczne ćwiczenie komend rysunkowych (linia, polilinia, okrąg, elipsa, łuk, wielokąt, splain). ZOOM. Zapisywanie rysunku. Rysowanie precyzyjne. Współrzędne względne i bezwzględne. Rysunek szablonowy. 
9Komendy konstrukcyjne (tablica, lustro, fazowanie, zaokrąglanie) i modyfikacyjne (ucinanie, przerywanie, wydłużanie, wymazywanie, skala). 
10Zastosowanie uchwytów do komend konstrukcyjnych i modyfikacyjnych. Wymiarowanie i kreskowanie. 
11Wykonanie rysunku tulei w półwidoku i półprzekroju z wymiarowaniem. 
12Wykonanie rysunku wałka. 
13Wykonanie rysunku 3D (pokaz) 
14 Sprawdzian zaliczeniowy 
15Kolokwia poprawkowe. Zaliczenie przedmiotu. 

Literatura:

1. Dobrzański T. Rysunek techniczny maszynowy  WNT Warszawa 2002

2. Polskie Normy wg wykazu w poz. 1

3. Rydzanicz I. Zapis konstrukcji. Zadania. WNT Warszawa 1995

4. Waszkiewicz E. i St. Rysunek zawodowy WSiP  Warszawa 1993

5. Pikoń A. Pierwsze kroki z AutoCadem 2005PL Helion Gliwice 2005

 

Warszawa 1.10.2002r..                                                        Kierownik laboratorium

 

                                                                                                 mgr inż. Julian Sawicki

 

REGULAMIN ZAJĘĆ Z LABORATORIUM: „RYSUNEK TECHNICZNY”   I „GRAFIKA INŻYNIERSKA” DLA WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  

Postanowienia ogólne.

 1.      W czasie zajęć odbywających się w kreślarniach i pracowniach komputerowych studenci wykonują prace zgodnie z wywieszonym harmonogramem zajęć. Student zobowiązany jest również do wykonywania prac domowych.2.      Na zajęcia student przynosi: papier w kratkę (lub gładki) formatu A4 i A3 oraz przybory kreślarskie: ołówki (HB, H), linijkę, trójkąty (30°, 45°) oraz cyrkiel.

3.      Prowadzący zajęcia konsultuje wykonywane przez studenta prace w czasie zajęć, oraz podczas konsultacji. Konsultacje potwierdza swoim podpisem.

4.      Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności, a także znaczne opóźnienie prac w stosunku do harmonogramu mogą być przyczyną skreślenia studenta z listy odrabiających laboratorium. Zaległości powstałe w wyniku nieobecności student powinien nadrobić na konsultacjach, lub we własnym zakresie.

5.      Wpisów zaliczeń do indeksu dokonuje kierownik laboratorium w terminach wywieszonych w gablocie kierunku studiów. Student wypełnia rubryki w indeksie zgodnie z wywieszonym wzorem.

6.      Wszystkie sprawy związane z przedmiotami „Rysunek techniczny” i „Grafika Inżynierska” można konsultować i wyjaśniać z kierownikiem laboratorium w godzinach konsultacji. 

 

Postanowienia szczegółowe. 

1.      Tematyka i terminarz zajęć podawane są w załączniku do regulaminu.

2.      Zajęcia w laboratorium kończą się w ostatnim dniu zajęć semestru.

Na zaliczenie przedmiotu składają się oceny za przewidziane w harmonogramie:

·        prace w laboratorium i w domu

·        kolokwia i sprawdziany

Wszystkie oceny muszą być pozytywne. Student ma prawo poprawiać ocenę ze sprawdzianu i kolokwium dwukrotnie na konsultacjach u prowadzącego i w przewidzianym w harmonogramie terminie.

Wykonane przez siebie prace student gromadzi w podpisanej teczce formatu A4 i oddaje ją prowadzącemu po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu.

3.      Literatura do przedmiotu jest wywieszona w gablocie kierunku studiów.

 

Warszawa 1.10.2002r.                                                       Kierownik Zakładu KMiB

 

                                                                                             Prof. dr hab. inż. K. Skalski

 

 
« poprzedni artykuł
 
Top! Top!